ที่ทำการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๐๔๐-๒๓๕
โทรสาร : ๐๕๖-๐๔๐-๒๓๕
Website : www.nongnangnuan.go.th
E-mail : sp3740100006351 @nongnangnuan.go.th