นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลร่วมกับโรงเรียนห้วยไผ่ขุยจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 303 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลตั้งโต๊ะหมู่พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 395 


อบต.หนองนางนวลจัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงประจำป [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 336 เริ่มนับ วันที่ 18 มี.ค. 2554
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
  
 
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 

 
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน