หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ภายนอก
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบประเมินในระบบ (ITAS) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีรายชื่อที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผู้เสียภาษี/ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ/ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ/บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง/บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก/โรงเรียนในสังกัด/และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ (ตามรายชื่อในเอกสารแนบ) เข้าสู่ระบบ (ITAS) เพื่อตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอให้ท่านเข้าสู่ระบบการประเมินด้วยตนเอง ที่ URL/QR Code (ตามภาพ) ภายในระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนการทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานเท่านั้นและให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 16.26 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 69 ท่าน